Działalność statutowa

III Cele i zadania Ośrodka

§ 5. Ośrodek realizuje następujące cele:

1) wychowawcze polegające na:

a) wychowaniu ucznia samodzielnego, aktywnego, potrafiącego dokonać wyboru właściwych wartości moralnych,

b) wychowaniu człowieka dojrzałego do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych,

c) przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;

2) edukacyjne polegające na:

a) wszechstronnym i harmonijnym rozwoju,

b) przygotowaniu uczniów do pracy i życia w warunkach współczesnego świata,

c) rozwijaniu autonomii ucznia niepełnosprawnego oraz wyposażanie w takie umiejętności i wiadomości aby zdobył maksymalną niezależność życiową, był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności;

3) profilaktyczne polegające na:

a) popularyzacji zdrowego stylu życia, wskazywaniu dróg osiągania sukcesu,

b) propagowaniu różnorodnych, społecznie akceptowanych form spędzania czasu wolnego,

c) przeciwdziałaniu wszelkim zagrożeniom i odpowiednie reagowanie w przypadku występowania ich na terenie Ośrodka i w środowisku lokalnym;

4) terapeutyczne polegające na:

a) korygowaniu, usprawnianiu i kompensowaniu zaburzonych funkcji,

b) stymulowaniu rozwoju polisensorycznego.

§ 5a. Szkoła podstawowa specjalna realizuje cele polegające na:

1) budowaniu tożsamości, rozwijaniu autonomii i poczuciu godności;

2) wdrażaniu do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych;

3) wyposażeniu ucznia w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka, a także pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby;

4) umożliwieniu porozumiewania się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie z wykorzystaniem znanych sposobów porozumiewania się (także wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC);

5) zdobyciu maksymalnej samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;

6) wychowaniu ucznia zaradnego w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz aby miał poczucie godności własnej i umiał decydować o sobie;

7) przygotowaniu ucznia do uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znającego i przestrzegającego ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej indywidualności;

8) wychowaniu ucznia aby rozumiał na miarę swoich możliwości otaczające go zjawiska społeczne i przyrodnicze;

9) nabywaniu umiejętności i uczeniu się czynności, przydatnych w przyszłym dorosłym życiu;

10) wychowaniu w oparciu o pozytywne poczucie własnej wartości oraz umiejętność dostrzegania swoich mocnych i słabych stron.